Årsstämma

Årsstämman är Petrogrands högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

Årsstämma 27 juni 2017

Kallelse - årsstämma 2017

Årsredovisning 2016

Fullmakt - årsstämma 2017

Protokoll - årsstämma 2017

Kommuniké - årsstämma 2017