Bolagsordning

(Org. nr. 556615-2350)
 
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Petrogrand AB (publ)
 
 
 
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
 
 
 
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall i eget namn – direkt eller genom dotterbolag – ha till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och/eller prospektering av olja, gas och mineraler, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, förvärva och förvalta aktier och andra bolagsandelar, idka handel med aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan med nämnda verksamheter förenlig verksamhet, inom och utanför Sverige.
 
 
 
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgörs lägst av 10 000 000 kronor och högst av 40 000 000 kronor.
 
 
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
 
 
 
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med upp till 2 suppleanter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
 
 
 
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
 
 
 
§ 8 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
 
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
    a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorsuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 
 
§ 9 Räkenskapsår
Räkenskapsår 0101 – 1231.
 
 
 
§ 10 Deltagande på bolagsstämman
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i  kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 
 
 
§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
 
 
 
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.