Årsstämma

Årsstämman är Petrogrands högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

 

Extra bolagsstämma 9 november

EBS Kallelse 2015 november

Fullmaktsformulär 2015 EBS november

Styrelsens förslag

Share_Purchase_Agreement

Fairness opinion

PwC Revisionsberättelse

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 aktiebolagslagen

Petrogrand Årsredovisning 2014

Protokoll EBS 2015 11 09

 

Årsstämma 2015

Kallelse - årsstämma 2015

Fullmaktsformulär juni 2015

Valberedningens fullständiga förslag

Protokoll från årsstämma 2015 06 23

PwC Revisorsyttrande

 

Extra bolagsstämma 10 april 2015

EBS Kallelse 2015

Mysteel request for EGM

Fullmaktsformulär 2015 EBS

Protokoll från extra bolagsstämma 2015 04 10

 

Extrabolagsstämma 26 januari 2015

EBS kallelse 2015

Fullmaktsformulär 2015 EBS januari

Styrelsens förslag Extrastämman 26 jan

Fairness Opinion 150112

Protokoll från extra bolagsstämma 2015 01 26