Årsstämma

Årsstämman är Petrogrands högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

 

Extra Bolagsstämma 2013-09-11

Protokoll Extra bolagsstämman 2013

Kommunike från extra bolagstämma

LEX ASEA

 

Årsstämma 2013

Valberedning 2013

Kallelse till årsstämma i Petrogrand 2013

Anmälningsformulär 2013

Fullmaktsformulär 2013

Valberedningens fullständiga förslag 2013

Information föreslagna styrelseledamöter 2013

Revisorsyttrande

Styrelsens fullständiga förslag Årsstämma 2013

James Smith Presentation

Kommuniké

Protokoll årsstämma 2013