Årsstämma

Årsstämman är Petrogrands högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

Årsstämma 28 juni 2016

Protokoll- årsstämma 2016

Kommuniké- årsstämma 2016

Kallelse - årsstämma 2016

Fullmaktsformulär årstämma 2016

Årsredovisning 2015

Förslag inför årsstämman 2016

Winthers revisionsbyrå AB, föreslås som revisor med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor.

Styrelsen föreslår ingen ändring av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2015.

Övriga förslag framgår av kallelsen till stämman samt av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (gällande resultatdisposition) som tidigare publicerats på webbplatsen.

 

 

Extra bolagsstämma 15 februari 2016

Kallelse till extra bolagsstämma

Bilaga 1 Bolagsordning

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma

Kommuniké från EBS 15 februari 2016

Protokoll Extrabolagsstämma 15 februari 2016 Petrogrand AB