Årsstämma

Årsstämman är Petrogrands högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

 

Årsstämma 27 juni 2014

Revisorssyttrande

Kallelse - årsstämma 2014

Styrelsens fullständiga förslag Årsstämma 2014

Valberedningens fullständiga förslag Årstämma 2014

Fullmaktsformulär juni 2014

Valberedning 2014

Årsstämmoprotokoll 2014

 

Extra Bolagsstämma 27 juni 2014

EBS kallelse Juni 2014

Fullmaktsformulär juni 2014

Begäran om extra bolagsstämma

 

Extra Bolagsstämma 14 maj 2014

Begäran om extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagstämma 2014 05 14

EBS kallelse 2014

Fullmaktsformulär 2014 EBS maj 14

 

Extra Bolagsstämma 7 mars 2014

EBS kallelse 2014

Extra bolagsstämma begäran

Metroland förslag till ny styrelse

Fullmaktsformulär 2014 EBS

Protokoll extra bolagsstämma