Definitioner

Definitioner och generella förkortningar

Bbl (barrel) Fat:
Ett fat = 159 liter

GKZ:
Reservkommittén vid det ryska Naturresursministeriet

Kortnamn på First North:
”PETRO”

Bevisade reserver
Bevisade reserver är reserver som kan uppskattas, genom analys av geologisk- och ingenjörsdata, vara med skälig tillförlitlighet kommersiellt utvinningsbara från ett givet datum, från kända reservoarer samt under rådande ekonomiska läge, existerande produktionsmetoder samt nuvarande regeringsbestämmelser. Bevisade reserver kan kategoriseras som utbyggda eller icke-utbyggda. Skulle deterministiska metoder tillämpas skulle termen tillförlitlighet anses uttrycka en hög grad av tillit att dessa kvantiteter kan utvinnas. Skulle sannolikhetslära tillämpas skulle det vara minst 90 procents sannolikhet att kvantiteterna som är utvunna är minst lika med de uppskattningar som gjorts.

Hydrofracturing
En metod som syftar till att öka genomtränglighet av gas- och oljekällor.

Jura
Namn på det geologiska lager som bildades under juraperioden för cirka 208–146 miljoner år sedan.

Kolväten
Kolväten är ett naturligt förekommande organiskt ämne bestående av väte och kol. Inkluderar råolja, naturgas och naturgaskondensat.

Licens
Ett bolag är garanterad rätten till en koncession och står för kostnaderna för prospektering och utbyggnad mot att man betalar staten licensavgift och royalties för produktion.

Net pay
Den del av ett underjordiskt oljeförande lager vilken producerar olja. Anges ofta i meter.

Oljeekvivalent
Energimått baserat på energiinnehållet i genomsnittlig råolja.

Paleozoikum
Geologisk period, ca 570–245 miljoner år före nutid.

Sannolika reserver
Sannolika reserver är icke bevisade reserver som genom analys av geologisk- samt ingenjörsdata anses mer sannolika att kunna utvinnas än motsatsen. I detta sammanhang anses det vara minst 50 procents sannolikhet att de utvunna kvantiteterna är minst lika stora som summan av bevisade och sannolika reserver.

Seismik
En metod för geofysisk prospektering genom interaktion mellan ljudvågor och berggrunden.

Transneft
Ryskt statsägt företag som äger Rysslands största oljepipelinesystem (totalt cirka 50 000 km).

Utvinningsbara reserver
En uppskattning av mängden utvinningsbara oljereserver som innehas av aktuellt oljebolag.